زیبا پادشاه عربستان عربستان، تقدیر و سپاس

زیبا: پادشاه عربستان عربستان، تقدیر و سپاس عربستان سعودی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی آقای روحانی روشن بگویید منظورتان همه‌پرسی راجع به چه مباحث است / عضو شورای نگهبان

نجات الله ابراهیمیان، عضو حقوقدان شورای نگهبان تأکید دارد همه‌پرسی ظرفیتی است که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است و از این منظر اشکال حقوقی به پیشنهاد رئیس‌جمهور

آقای روحانی روشن بگویید منظورتان همه‌پرسی راجع به چه مباحث است / عضو شورای نگهبان

عضو شورای نگهبان: آقای روحانی روشن بگویید منظورتان همه پرسی راجع به چه مباحث است

عبارات مهم : قانون

نجات الله ابراهیمیان، عضو حقوقدان شورای نگهبان تأکید دارد همه پرسی ظرفیتی است که در قانون اساسی آینده نگری شده است و از این منظر اشکال حقوقی به پیشنهاد مدیر جمهوری نمی گیرد ولی می گوید باید روشن شود منظور از همه پرسی در چه موردی هست. او تأکید دارد در قانون اساسی استثنایی جهت همه پرسی قید نشده و راجع به همه پرسشها مهم کشور می توان از ظرفیت همه پرسی استفاده کرد.

آقای روحانی به تازگی بحث همه پرسی را مطرح کرده اند؛ آیا اشکال حقوقی به صحبت های ایشان وارد است و مساله همه پرسی در قانون اساسی به چه صورت آینده نگری شده است است؟

در قانون اساسی همه پرسی به عنوان یکی از راه حل های حقوقی جلب نظر مردم آینده نگری شده است هست. در مورد اینکه همه پرسی مناسب است یا نه باید ببینیم همه پرسی راجع به چه چیزی است؟ بنابراین در مورد اصل وجود همه پرسی در قانون اساسی جواب مثبت است و قانون اساسی این مساله را آینده نگری کرد هست. یکی از راه های تعیین قاعده حقوقی نظرخواهی از مردم است ولی از ارزیابی سیاسی این عنوان کار من نیست که آیا در مورد مساله ای ویژه، همه پرسی راه حل مناسبی است یا نه. جهت اینکه داوری کنیم باید ببینیم آن مساله که می خواهیم راجع به آن همه پرسی کنیم، چیست؟ آیا اقتضای همه پرسی در مورد آن مساله وجود دارد؟

آقای روحانی روشن بگویید منظورتان همه‌پرسی راجع به چه مباحث است / عضو شورای نگهبان

اکنون دعوا کردن در مورد همه پرسی اتلاف وقت مردم هست. هر کسی می گوید همه پرسی بشود یا نشود باید بگوید راجع به چیزی؟ باید به صورت روشن بگوییم راجع به چیزی می خواهیم همه پرسی کنیم. بعد ببینیم آیا در این مورد همه پرسی مناسب یا نامناسب هست. بعضی می گویند طرح مساله همه پرسی از سوی دولت ممکن است بهانه ای باشد جهت سرپوش گذاشتن بر وعده هایشان، در برابر نیز می گوید همه پرسی ظرفیتی است که باید از آن استفاده کرد. در مورد هیچ کدام از این دو نظر بدون آنکه بدانیم همه پرسی راجع به چیست به صورت مشخص نمی شود داوری کرد. ولی در هر حال در قانون اساسی همه پرسی به عنوان یک راه حل آینده نگری شده است هست. آن هایی که می گویند همه پرسی باید بگویند راجع به چه چیزی تا ما و صاحب نظران دیگر بگوییم بافایده و راه حل مناسبی است یا نه. ممکن است در مورد مساله ای بخواهند همه پرسی کنند که قبلاً راه حل های مشخصی در مورد آن وجود داشته باشد. ممکن است راجع به مساله ای بخواهند همه پرسی کنند که همه پرسی روش مناسبی جهت قانون گذاری نباشد بلکه طرح آن عنوان در مجلس راه حل مناسب باشد؛ بنابراین جهت اینکه دراین باره داوری کنیم مورد نیاز است که به صورت مشخص کسانی که به این مفاهیم متوسل می شوند بگویند راجع به چیزی می خواهند همه پرسی کنند. وگرنه اینکه در قانون اساسی ظرفیت همه پرسی وجود دارد یا نه؛ نه حرف بدی است و نه حرف خوب.

آیا موردی است که استثنا باشد و نشود جهت آن همه پرسی انجام داد؟

نجات الله ابراهیمیان، عضو حقوقدان شورای نگهبان تأکید دارد همه‌پرسی ظرفیتی است که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است و از این منظر اشکال حقوقی به پیشنهاد رئیس‌جمهور

قانون اساسی قیدی دراین باره نزده و می گوید در پرسشها مهم کشور می توان به همه پرسی متوسل شد.

آیا در صورت انجام همه پرسی نیاز به تأیید شورای نگهبان هم وجود دارد؟

این سؤال خیلی زودهنگامی هست. اول باید راجع به اولی بحث کنیم. فعلاً کسی راجع به همه پرسی حرفی زده یک دعوایی راه افتاده هست؛ بنابراین اینکه بحث کنیم شورای نگهبان باید راجع به همه پرسی اظهارنظر کند یا نه مساله زودهنگامی است.

آقای روحانی روشن بگویید منظورتان همه‌پرسی راجع به چه مباحث است / عضو شورای نگهبان

واژه های کلیدی: قانون | نگهبان | قانون اساسی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs